Onze producten

Meerdere paketten

Het integreren van vluchtelingen in de samenleving verdient specifieke aandacht. Investeren in een goede start levert vitale nieuwe Nederlanders op die hun nieuwe leven graag tot een succes maken.

Het is bovendien een tweerichting proces. Het vraagt inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van individuele vluchtelingen en van Nederlandse burgers, instellingen, bedrijven en overheden. De inzet van Samen in Nederland gaat de vluchtelingen en de samenleving met elkaar verbinden.

Onder het begrip 'Integratie' biedt Samen in Nederland diverse producten en diensten aan vluchtelingen. Wij bepalen a.d.h.v. een intake gesprek welke producten de vluchteling nodig heeft om zijn/haar integratie en participatie succesvol te maken.

Integraalbegeleiding

We bieden vluchteling een integraal traject. Dit zijn begeleidingen en opdrachten die de vluchteling startklaar maken om volledig deel te nemen aan de maatschappij, door te integreren en participeren. Hoewel de grote lijnen van dit traject vast staan, stemmen we de inhoud en het tempo af op het individu en aan zijn zelfredzaamheid.

Sociale en maatschappelijke begeleiding

Vanaf het moment van de huisvesting maken wij de statushouders wegwijs in onze maatschappij. Om deze periode zo kort mogelijk te maken bieden we de vluchteling een intensief traject met als doel zo snel mogelijk deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit traject omvat zowel groepscursussen als persoonlijke begeleiding waardoor er geen sociale isolatie ontstaat.

Loopbaan begeleiding

Vluchtelingen willen graag werken. Ze zijn op zoek naar een hoger inkomen dan de uitkering die ze krijgen en willen een structurele dagindeling. Doordat ze nieuw zijn op de arbeidsmarkt hebben ze een zwakke uitgangspositie. Dit maakt ze gevoelig voor ongewenst gedrag als criminaliteit of zwart werken. Om dit te voorkomen begeleiden wij de vluchteling naar betaald werk met middel een intensief programma. Een strakke weekstructuur en veel 1-op–1 contact voorkomt dat de vluchteling ongemotiveerd raakt. We zetten onze kennis op het gebied van (re)integratie in om de vluchteling sterker op de arbeidsmarkt in betaalde baan te plaatsen.

Budget en financiële begeleiding

De vluchtelingen beginnen hun nieuwe leven met een financiële schuld, namelijk het inrichtingskrediet van de gemeente. Daarnaast hebben ze weinig tot geen ervaring met digitaal betalingsverkeer. Dit zijn twee aspecten waardoor er een verhoogde kans op financiële problemen is. Om te voorkomen dat deze ook daadwerkelijk ontstaan leren we de vluchtelingen omgaan met digitaal betaalverkeer, leren vooruit denken/plannen in uitgavenpatroon en te informeren over en aanvragen van bestaande voorzieningen (bijv. huursubsidie, zorgtoeslag, kinderbijstand, kindertoeslag).

Gezinsbegeleiding

Een deel van de vluchtelingen die zich vestigen in een gemeente zijn gezinnen. Naast de persoonlijke begeleiding die we iedere vluchteling bieden zijn er speciale gezinsbegeleidingen. We richten ons dan niet op de persoonlijke ontwikkeling maar op het gehele gezin. Zo wordt voorkomen dat het gezin zich gaat isoleren. Dat doen we door onder andere sociale activiteiten en ontmoetingen te organiseren. Wij brengen ze hier samen met goed geïntegreerde Nederlanders van allochtone afkomst.

Vrouwenactivering

Een van de grote verschillen tussen de Syrische en Nederlandse cultuur is de positie van de vrouw. Met de vrouwenbegeleiding willen we de vrouwelijke vluchtelingen de hand toereiken om op termijn zelfstandig en bekwaam te kunnen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Dit is een positieve bijdrage aan de participatie.

Workshop voor ambtenaren

Nederland kampt met een grote instroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten, voornamelijk uit Syrië en Irak en de omringende landen. Ervaring leert ons dat integratie van vluchtelingen een aantal jaar in beslag neemt. Gedurende die tijd zullen vluchtelingen al gebruik (moeten) maken van gemeentelijke instellingen, waarbij ze in contact zullen komen met ambtenaren. Om dat contact effectiever & vloeiender te laten verlopen bieden we workshops voor gemeentelijke- en overheidsambtenaren. Hier leren zij een gerichte manier om de vluchtelingcultuur van binnenuit te leren kennen en de nieuwkomers te beter te bereiken waardoor hun werk effectiever en succesvoller uitgevoerd kan worden.